Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virksomheten Øksnes Entreprenør AS og våre driftsområder er organisert på følgende måte.

Øksnes Entreprenør AS (ØE) er en del av ØE-konsernet. ØE-konsernet består av morselskapet Øksnes Entreprenør Eiendom AS, datterselskapet Øksnes Entreprenør AS (100%) og to tilknyttede selskaper XL-BYGG Myre AS (49%) og Himalaya AS (50%).

ØE sitt driftsområde er bygg og anleggsarbeid primært innenfor bygging av kaier og industribygg samt produksjon av treelementer til boligbygg. ØE har en betongelementfabrikk og en treelementfabrikk for effektiv og miljøvennlig produksjon.

ØE består av ca. 96 ansatte hvorav 7 er kvinner og 90 er menn. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. ØE ønsker å ansette flere kvinner til selskapet og at flere kvinner ansettes til vår bransje. ØE er læreplassgarantist med 5 lærlinger.

Diagram over prosesser i ØE
Model av prosess i ØE

Forankring av ansvarlighet

Styret i ØE har forankret ansvaret for etterlevelse av Åpenhetsloven og krav til bærekraft hos administrerende direktør. Selskapet ble i 2021 sertifisert innen ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø. Som del av arbeidet med ISO-sertifisering etablerte ØE et kvalitetssystem(KS) og en KS-avdeling med      KS-leder i 2020. Etterlevelse og oppfølging av Åpenhetsloven samt rapportering utføres av KS-avdelingen under ledelse av KS-leder og oppfølging av adm.dir.

 

Kvalitetssystemet                                                                                                        

En viktig del av KS-teamet sine oppgaver er å kartlegge og vurdere negative konsekvenser som følge av vår virksomhet. Tiltak for forbedring utarbeides og iverksettes kontinuerlig. Tiltaksplan og implementering er gjenstand for årlig internrevisjon samt periodevis ISO-revisjon.

Selskapet stiller krav til leverandører ved inngåelse av nye kontrakter, jamfør Åpenhetsloven, solidaritetsansvaret og bærekraft. ØE har vurdert 117 av våre leverandører med hensyn til risiko for negative konsekvenser, og vurdert 31 leverandører til middels risiko og null leverandører til høy risiko. ØE har ikke funnet det nødvendig å iverksette korrigerende tiltak overfor våre leverandører. Middels risikovurdering relaterer seg primært til aktiviteter med høyt arbeidspress og mulig risiko for negative arbeidsbetingelser. ØE har en høy andel av leverandører som selskapet har samarbeidet med over mange år, noe som bidrar til god kjennskap til leverandørens drift som reduserer risiko for negative konsekvenser. Nye leverandører vurderes fortløpende iht. KS-systemet og krav stilles.

Øksnes Entreprenør AS har etablert retningslinjer for selskapets virksomhetsførsel innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø samt etiske retningslinjer for virksomheten.